Listen to News

Vilkår og betingelser for brugen af Listen to News

Denne juridisk bindende aftale er mellem dig og Listen to News og regulerer din brug af Listen to News.

Klik på ”accepter” for at acceptere disse betingelser.

Aftalen regulerer følgende forhold:

 1. Adgang
 2. Tilgængeligt indhold
 3. Brugen af indholdet
 4. Krænkelser
 5. Sikkerhed
 6. Immaterielle rettigheder
 7. Opsigelse
 8. Ansvarsbegrænsninger
 9. Ændringer

1. Adgang

Du er indforstået med og accepterer hermed, at brug af Listen to News kræver internetadgang. Omkostningerne hertil er Listen to News uvedkommende.

2. Tilgængeligt indhold

Listen to News indeholder radionyheder og podcasts fra et udvalg af medier. Listen to News forbeholder sig ret til at ændre indholdsvalgmulighederne (herunder muligheden for valg af særlige funktioner) uden varsel.

3. Brugen af indholdet

Du er ikke berettiget til på nogen måde at kopiere eller distribuere indholdet på Listen to News.

4. Krænkelser

Du er indforstået med ikke at krænke, omgå, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på nogen anden måde manipulere nogen del af sikkerhedsstrukturen - eller forsøge eller opfordre andre personer hertil.

Brugsreglerne kan blive kontrolleret og overvåget af Listen to News med henblik på overholdelse af reglerne, og Listen to News forbeholder sig ret til at håndhæve brugsreglerne over for dig uden varsel.

5. Sikkerhed

Du er indforstået med ikke at skaffe dig adgang til Listen to News på andre måder end gennem brug af software udbudt af Listen to News. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre det software, som Listen to News stiller til rådighed for at give adgang til produktet, eller anvende ændrede versioner af softwaren til andre formål, herunder for at opnå uautoriseret adgang til Listen to News.

6. Immaterielle rettigheder

Du er indforstået med, at Listen to News’ produkt, herunder, men ikke begrænset til, grafik, brugergrænseflade, lydklip, videoklip, redaktionelt indhold samt manuskripter og software, der bruges til at implementere Listen to News, indeholder rettighedsbelagt information og materiale, der er ejet af Listen to News og/eller dennes licensgivere, og at det er beskyttet af gældende immaterielle rettigheder og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til lovgivning om ophavsret.

7. Opsigelse

Såfremt du undlader, eller Listen to News har begrundet mistanke om, at du har undladt at overholde bestemmelserne i denne Aftale, kan Listen to News, efter eget skøn og uden varsel opsige denne Aftale.

8. Ansvarsbegrænsninger

Listen to News er ikke ansvarlig for det redaktionelle indhold af produktet.

Listen to News bestræber sig på at levere i produktet uden fejl og mangler. Såfremt der opstår forsinkelse eller fejl, kan du anmode om levering/omlevering eller refundering af prisen. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan du annullere din ordre.

Du kan også forlange erstatning for økonomiske tab, som du måtte have lidt som en direkte følge af forsinkelsen eller manglen. Ansvar i henhold til denne Aftale er underlagt følgende begrænsninger:

 1. Du kan ikke kræve erstatning, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes forhold, der ligger uden for Listen to News, og Listen to News ikke med rimelighed kunne forventes at tage højde for sådanne forhold på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, og som ikke kunne være undgået.
 2. Hvis forsinkelsen eller manglen skyldes uafhængige kontraktsparter, som Listen to News har engageret til at udføre sine forpligtelser over for dig i medfør af denne kontrakt, er Listen to News kun ansvarlig over for dig, hvis sådanne uafhængige kontraktsparter ikke ville være fritaget for ansvar.
 3. Ansvarsfritagelsen varer lige så længe som det forhold, der har forårsaget forsinkelsen eller manglen, eksisterer. Hvis de forhold, der er årsag til forsinkelsen eller manglen, ophører, kan der gøres ansvar gældende over for Listen to News, hvis Listen to News ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.
 4. Endvidere kan Listen to News ikke garantere, at produktet er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen. Så længe Listen to News tager rimelige og forventelige forholdsregler for at undgå eller overvinde konsekvenserne af sådanne tab, forvanskninger, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhedstrusler, er Listen to News ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge heraf.

Listen to News er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der overstiger 1.000 kr., medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos Listen to News eller andre under Listen to News’ kontrol eller tilsyn.

9. Ændringer

Listen to News forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller supplerende vilkår eller betingelser for din brug af Listen to News.

-o0o-

Listen to News er registreret under nummer CVR nr. 35 89 47 48 på adressen: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.

Senest opdateret: 21. juli 2015.